CXYVIP官网源码交易平台_网站源码_商城源码_小程序源码平台-丞旭猿论坛
CXYVIP官网源码交易平台_网站源码_商城源码_小程序源码平台-丞旭猿论坛
CXYVIP官网源码交易平台_网站源码_商城源码_小程序源码平台-丞旭猿论坛

asp之GetArray提取链接地址,以$Array$分隔的代码

‘==================================================
‘函数名:GetArray
‘作  用:提取链接地址,以$Array$分隔
‘参  数:ConStr ——提取地址的原字符
‘参  数:StartStr ——开始字符串
‘参  数:OverStr ——结束字符串
‘参  数:IncluL ——是否包含StartStr
‘参  数:IncluR ——是否包含OverStr
‘==================================================
Function GetArray(Byval ConStr,StartStr,OverStr,IncluL,IncluR)
On Error Resume Next
   If ConStr=”$False$” or ConStr=”” Or IsNull(ConStr)=True or StartStr=”” Or OverStr=”” or  IsNull(StartStr)=True Or IsNull(OverStr)=True Then
      GetArray=”$False$”
      Exit Function
   End If
   Dim TempStr,TempStr2,objRegExp,Matches,Match,Templisturl
   TempStr=””
   Set objRegExp = New Regexp 
   objRegExp.IgnoreCase = True 
   objRegExp.Global = True
   objRegExp.Pattern = “(“&StartStr&”).+?(“&OverStr&”)”
   Set Matches =objRegExp.Execute(ConStr) 
   For Each Match in Matches
      if Templisturl =Match.Value then
      Else
      TempStr=TempStr & “$Array$” & Match.Value
      Templisturl=Match.Value
      end if
   Next 
   Set Matches=nothing

   If TempStr=”” Then
      GetArray=”$False$”
      Exit Function
   End If
   TempStr=Right(TempStr,Len(TempStr)-7)
   If IncluL=False then
      objRegExp.Pattern =StartStr
      TempStr=objRegExp.Replace(TempStr,””)
   End if
   If IncluR=False then
      objRegExp.Pattern =OverStr
      TempStr=objRegExp.Replace(TempStr,””)
   End if
   Set objRegExp=nothing
   Set Matches=nothing

   TempStr=Replace(TempStr,””””,””)
   TempStr=Replace(TempStr,”‘”,””)
   TempStr=Replace(TempStr,” “,””)
   ‘TempStr=Replace(TempStr,”(“,””)
   ‘TempStr=Replace(TempStr,”)”,””)

   If TempStr=”” then
      GetArray=”$False$”
   Else
      GetArray=TempStr
   End if
End Function

以上就是【asp之GetArray提取链接地址,以$Array$分隔的代码】的全部内容了,欢迎留言评论进行交流!

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0赞赏 分享
相关推荐
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容