CXYVIP官网源码交易平台_网站源码_商城源码_小程序源码平台-丞旭猿论坛
CXYVIP官网源码交易平台_网站源码_商城源码_小程序源码平台-丞旭猿论坛
CXYVIP官网源码交易平台_网站源码_商城源码_小程序源码平台-丞旭猿论坛

Python实现实时数据采集新型冠状病毒数据实例

Python实时数据采集-新型冠状病毒

源代码 来源:https://github.com/Programming-With-Love/2019-nCoV

疫情数据时间为:2020.2.1

项目相关截图:

全国数据展示

国内数据展示

国外数据展示

查看指定区域详细数据

源代码,注意安装所需模块(例如 pip install 模块名)

import requests

import re

from bs4 import BeautifulSoup

from time import sleep

import json

from prettytable import ALL

from prettytable import PrettyTable

 

hubei = {}

guangdong = {}

zhejiang = {}

beijing = {}

shanghai = {}

hunan = {}

anhui = {}

chongqing = {}

sichuan = {}

shandong = {}

guangxi = {}

fujian = {}

jiangsu = {}

henan = {}

hainan = {}

tianjin = {}

jiangxi = {}

shanxi1 = {} # 陕西

guizhou = {}

liaoning = {}

xianggang = {}

heilongjiang = {}

aomen = {}

xinjiang = {}

gansu = {}

yunnan = {}

taiwan = {}

shanxi2 = {} # 山西

jilin = {}

hebei = {}

ningxia = {}

neimenggu = {}

qinghai = {} # none

xizang = {} # none

provinces_idx = [hubei, guangdong, zhejiang, chongqing, hunan, anhui, beijing,

     shanghai, henan, guangxi, shandong, jiangxi, jiangsu, sichuan,

     liaoning, fujian, heilongjiang, hainan, tianjin, hebei, shanxi2,

     yunnan, xianggang, shanxi1, guizhou, jilin, gansu, taiwan,

     xinjiang, ningxia, aomen, neimenggu, qinghai, xizang]

map = {

 '湖北':0, '广东':1, '浙江':2, '北京':3, '上海':4, '湖南':5, '安徽':6, '重庆':7,

 '四川':8, '山东':9, '广西':10, '福建':11, '江苏':12, '河南':13, '海南':14,

 '天津':15, '江西':16, '陕西':17, '贵州':18, '辽宁':19, '香港':20, '黑龙江':21,

 '澳门':22, '新疆':23, '甘肃':24, '云南':25, '台湾':26, '山西':27, '吉林':28,

 '河北':29, '宁夏':30, '内蒙古':31, '青海':32, '西藏':33

}

 

 

def getTime(text):

 TitleTime = str(text)

 TitleTime = re.findall('<span>(.*?)</span>', TitleTime)

 return TitleTime[0]

 

def getAllCountry(text):

 AllCountry = str(text)

 AllCountry = AllCountry.replace("[<p class="confirmedNumber___3WrF5"><span class="content___2hIPS">", "")

 AllCountry = AllCountry.replace("<span style="color: #4169e2">", "")

 AllCountry = re.sub("</span>", "", AllCountry)

 AllCountry = AllCountry.replace("</p>]", "")

  

 AllCountry = AllCountry.replace("<span style="color: rgb(65, 105, 226);">", "")

 AllCountry = re.sub("<span>", "", AllCountry)

 AllCountry = re.sub("<p>", "", AllCountry)

 AllCountry = re.sub("</p>", "", AllCountry)

 return AllCountry 

 

def query(province):

 table = PrettyTable(['地区', '确诊', '死亡', '治愈'])

 

 for (k, v) in province.items():

  name = k

  table.add_row([name, v[0] if v[0] != 0 else '-', v[1] if v[1] != 0 else '-', v[2] if v[2] != 0 else '-'])

 if len(province.keys()) != 0:

  print(table)

 else:

  print("暂无")

 

def getInfo(text):

 text = str(text)

 text = re.sub("<p class="descText___Ui3tV">", "", text)

 text = re.sub("</p>", "", text)

 return text

 

def is_json(json_str):

 try:

  json.loads(json_str)

 except ValueError:

  return False

 return True

 

def ff(str, num):

 return str[:num] + str[num+1:]

   

 

def main():

 url = "https://3g.dxy.cn/newh5/view/pneumonia"

 

 try:

  headers = {}

  headers['user-agent'] = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36' #http头大小写不敏感

  headers['accept'] = 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8'

  headers['Connection'] = 'keep-alive'

  headers['Upgrade-Insecure-Requests'] = '1'

 

  r = requests.get(url, headers=headers)

  r.raise_for_status()

  r.encoding = r.apparent_encoding

  soup = BeautifulSoup(r.text,'lxml')

  table = PrettyTable(['地区', '确诊', '死亡', '治愈'])

  table.hrules = ALL

 

  #### 截至时间

  # TitleTime = getTime(soup.select('.title___2d1_B'))

   

  print()

  # print("    ",TitleTime + "n")

 

  while True:

   r = requests.get("https://service-f9fjwngp-1252021671.bj.apigw.tencentcs.com/release/pneumonia")

   json_str = json.loads(r.text)

   if json_str['error'] == 0:

    break

 

  print("==================================全国数据==================================")

  print()

   

  print("  确诊 " + str(json_str['data']['statistics']['confirmedCount']) + " 例"

   + "  " + "疑似 " + str(json_str['data']['statistics']['suspectedCount']) + " 例"

   + "  " + "死亡" + str(json_str['data']['statistics']['deadCount']) + " 例"

   + "  " + "治愈" + str(json_str['data']['statistics']['curedCount']) + " 例n")

 

  print("==================================相关情况==================================")

  print()

 

  print("传染源:" + json_str['data']['statistics']['infectSource'])

  print("病毒:" + json_str['data']['statistics']['virus'])

  print("传播途径:" + json_str['data']['statistics']['passWay'])

  print(json_str['data']['statistics']['remark1'])

  print(json_str['data']['statistics']['remark2'] + "n")

    

  print("==================================国内情况==================================")

  print()

   

  json_provinces = re.findall("{"provinceName":(.*?)]}", str(soup))

 

  idx = 0

  for province in json_provinces:

   if is_json(province):

    pass

 

   else:

    province = "{"provinceName":" + province + "]}"

    province = json.loads(province)

     

   province_name = province['provinceShortName'] if province['provinceShortName'] != 0 else '-'

   confirmed = province['confirmedCount'] if province['confirmedCount'] != 0 else '-'

   suspected = province['suspectedCount'] if province['suspectedCount'] != 0 else '-'

   cured = province['curedCount'] if province['curedCount'] != 0 else '-'

   dead = province['deadCount'] if province['deadCount'] != 0 else '-'

   table.add_row([province_name, confirmed, dead, cured])

   map[province_name] = idx

   idx = idx + 1

   for city in province['cities']:

    provinces_idx[map[province_name]][city['cityName']] = [city['confirmedCount'], city['deadCount'], city['curedCount']]

 

  print(table)

   

   

  print()

  print("==================================国外情况==================================")

  print()

 

  json_provinces = str(re.findall(""id":949(.*?)]}", str(soup)))

  json_provinces = json_provinces[:1] + "{"id":949" + json_provinces[2:]

  json_provinces = json_provinces[:len(json_provinces) - 2] + json_provinces[len(json_provinces) - 1:]

  provinces = json.loads(json_provinces)

 

  table = PrettyTable(['地区', '确诊', '死亡', '治愈'])

  for province in provinces:

   confirmed = province['confirmedCount'] if province['confirmedCount'] != 0 else '-'

   dead = province['deadCount'] if province['deadCount'] != 0 else '-'

   cured = province['curedCount'] if province['curedCount'] != 0 else '-'

   table.add_row([province['provinceName'], confirmed, dead, cured])

   

  print(table)

  print()

   

  print("==================================最新消息==================================")

  print()

   

    

  idx = 0

  for news in json_str['data']['timeline']:

   if idx == 5:

    break

   print(news['pubDateStr'] + " " + news['title'])

   idx = idx + 1

   

 

  print()

  key = input("请输入您想查询详细信息的省份,例如 湖北n")

  print()

  if key in map.keys():

   query(provinces_idx[map[key]])

  else:

   print("暂无相关信息")

    

  print("n欢迎提出各种意见")

 except:

  print("连接失败")

 

if __name__ == '__main__':

 main()

 sleep(30)

以上就是Python实时数据采集-新型冠状病毒的详细内容,大家出门要做好安全措施,感谢的支持。

以上就是【Python实现实时数据采集新型冠状病毒数据实例】的全部内容了,欢迎留言评论进行交流!

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0赞赏 分享
相关推荐
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

  暂无评论内容